Yaya Derneği Tüzüğü

  •   
  •  A 
  •   

YAYA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı, Yaya Derneği’dir.
Derneğin merkezi İzmir’dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü il ve ilçelerde şubeler açıp temsilciler atayabilir.

Derneğin Amaçları

Madde 2- Yaya Derneği, yaşadığımız kentlerde sahip olduğumuz yaya haklarının, temel belge olarak esas aldığımız Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi boyutunda, bir kent hakkı ve yaşam kültürü olarak gelişmesi için çalışmalar yapmayı amaçlar.

Derneğin Temel İlke, Değer ve Etik Kuralları

Madde 3 – Derneğin değerleri ile temel ilkeleri ve etik kuralları şu şekilde belirlenmiştir.

A. Temel Değerler: Dernek, her türlü hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, rekabetçi, cezalandırıcı ve baskıcı oluşumlara karşıdır. Hiçbir milliyet, etnik küme, cinsiyet, cinsel eğilim, dil, dini inanış arasında bir ayırım yapmaz, birini diğerinden üstün tutmaz.

B. Temel İlkeler

1. Adil ve dürüst olmak; derneğin iç ve dış paydaşlarına adaletli davranıp doğruluktan ayrılmamak, önyargısız olmak ve ötekileştirmemek,

2. Sorumluluk; dernek çalışmalarında görev alıp bu görevi kararlılık ve heyecanla yerine getirmek,

3. Bilgiye erişim ve saydamlık; dernekle ilgili her türlü bilgi ve belgenin üyelere açık olması ve üyelerin bunlara kolaylıkla ulaşabilmesi,

4. Yapılabilirlik; her hangi bir eylemin eldeki olanaklar, taraflar, zaman ve ortam koşulları açısından gerçekleştirilme olanağının bulunması,

5. Hesap verebilirlik; görev üstlenip yetki edinen her dernek yönetici ve üyesinin üstlendiği görevle ilgili doğru ve tatmin edici cevap verme sorumluluğu,

6. Tutarlılık; düşünce, önerme ve davranışların birbiriyle anlamlı bir bütünlük içinde olması,

7. Aktif katılım; dernek yönetici ve üyelerinin tüm dernek etkinliklerinin değişik aşamalarında etkili bir şekilde yer alması,

8. Sonuç odaklı etkin çalışma; Dernek üyeleri, çalışma grupları ve yöneticileri tarafından yürütülen her etkinliğin, başlangıçta belirlenen hedef ve performans göstergeleri çerçevesinde olumlu bir sonuca ulaşması,

9. Etkililik; Yapılan her düzeydeki iş, işlem ve eylemin başlangıçta belirlenen hedefe ulaşarak kalıcı sonuçlara neden olması,

10. Sürdürülebilirlik; yapılabilir herhangi bir eylemin gerçekleştiği zaman sonrasındaki var olma yeterliliği,

11. Kurumsallaşma; Dernek çalışmalarının geliştirilen temel değer, ilke ve yöntemler çerçevesinde kişi ve gruplara bağlı kalınmaksızın kalıcı ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması,

12. Gönüllülük, işbirliği, paylaşma ve dayanışma; Derneğin iç ve dış paydaşları arasındaki ilişki, iletişim ve beraberliğin rekabetten uzak bir gönüllülük çerçevesinde işbirliği, paylaşma ve dayanışma içinde yürütülmesi,

13. Takım çalışması; Dernekle ilgili tüm çalışmaların uzmanların, yönetici ve üyelerin katılımı ile oluşturulan ekipler eliyle gerçekleştirilmesi.

C. Etik Kurallar

1. Karşılıklı güven ve saygı,

2. Dürüstlük, doğruluk ve açıklık,

3. Hukuka saygı,

4. Gizliliğe saygı ve kişisel bilgileri koruma,

5. Varlıklarımızın akılcı şekilde kullanılması,

6. Üye ve yönetici düzleminde etkin zaman yönetimi,

7. Çıkar çatışmalarından kaçınma,

8. Çevremizle ve medyayla dürüst ilişki ve iletişim,

9. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük,

10. Doğaya duyarlılık.

Kurumsal İşbirliği İlkeleri

Madde 4 - Yaya Derneği, hak kavramının parçalanamaz bir bütün olduğu düşüncesiyle yaya haklarını ihlal eden haksızlıklara karşı mücadele etmeyi, koşullar ne olursa olsun derneğin ve derneği oluşturan bireylerin beklentilerinin üzerinde tutar. Dernek, her türlü hak mücadelesi veren oluşuma ve bireye değer verir ve kendi mücadelesini onların üzerinde tutmaz.

Yaya Derneği, diğer kurumlarla aşağıdaki ilkeler doğrultusunda işbirliği ve birliktelikler kurar:

1- Doğal, tarihi ve kültürel çevreye zarar veren, kent suçu niteliğinde faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla bu tür kuruluşları destekleyen kuruluşlardan ayni veya nakdi hiçbir desteği kabul etmez, işbirliği yapmaz.

2- Yaya Derneği, silah sanayi ve savaş endüstrisinde faaliyet gösteren kurumlarla hiçbir ilişki kurmaz, bağış kabul etmez.

3- Yaya Derneği, sosyal güvenceden yoksun işçi çalıştıran, çocuk işçi çalıştıran, çalışanlarının yasal hak ve güvencelerini tanımayan, bu hakların gereklerini yerine getirmeyen veya ihlal eden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaz, ayni veya nakdi hiçbir yardımı kabul etmez.

4- Yaya Derneği vergi yolsuzluğu, rüşvet ve haraç gibi herhangi bir yolsuzluğa adı karışmış, kişi, kurum ve kuruluşlarla çalışmaz, işbirliği yapmaz.

5- Yaya Derneği, birlikte çalıştığı kurumları saydamlık ilkesi doğrultusunda tüm paydaşları ve kamuoyuyla paylaşır.

6- Yaya Derneği kurduğu işbirliklerinde kurum, kuruluş ya da kişilerin çıkarlarını ya da isteklerini değil, yayanın hak ve çıkarlarını ön planda tutar. Tüm faaliyetlerinde bu ilke doğrultusunda hareket eder.

7- Yaya Derneği, içinde bulunduğu işbirlikleri nedeniyle yayanın haklarını savunma temel görevinden ve kurumsal stratejisinden asla taviz vermez. Derneğin işbirliği içinde bulunduğu kurumlar bu yönde taleplerde bulundukları takdirde Dernek Yönetimi ilişkisini tek taraflı olarak keser.

8- Yaya Derneği’nin ilkeleri ve stratejisi tüm bireysel ve kurumsal ilişkilerden bağımsız olarak, yayanın haklarını korumak doğrultusunda belirlenir. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri tümüyle gönüllü olarak çalışır ve hiçbir şekilde Derneğin danışmanı veya çalışanı olarak görev yapamaz.

9- Yaya Derneği, ilişki içinde olduğu kurum, kuruluş veya kişilerin yukarıdaki ilkeleri ihlal etmeleri halinde ilişkisini tek taraflı olarak keser.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Madde 5- Derneğin çalışma konularıyla bunların biçim ve alanları:

1- Üyeler arasındaki iletişim, işbirliği, yardımlaşma ve dayanışma ilişkileriyle birlikte iş yapma kültürünün gelişip güçlenmesini sağlamak,

2- Derneğin tüm ülke düzeyinde örgütlenip etkinliğini arttırmak amacıyla şubeler kurmak, temsilciler görevlendirmek ve üye sayısını arttırmak,

3- Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman kişiler aracılığıyla konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi, piyango, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, tiyatro, yemek, resepsiyon, balo, sportif etkinlik, yürüyüş, araştırma, inceleme, analiz, anket, seminer ve benzeri etkinlikler, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalarla kampanyaları düzenlemek, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yapmak ya da yaptırmak, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptamak ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,

4- Dernek amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayını temin etmek, bilgi ve belge merkezi oluşturmak, yapılan çalışmaları duyurmak amacıyla gazete, dergi, kitap, broşür, katalog ve bülten gibi yayınlar yapmak,

5- Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin etmek,

6- Yardım Toplama Kanunu ile bu tüzükte belirtilen amaç ve hizmet konuları kapsamında vakıf ve yardım sandıklarıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurup işletmek, koşullu ya da koşulsuz vasiyet ve bağışları kabul etmek,

7- Üyelerin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmesi için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, işletmek, işlettirmek ve bunları donatmak,

8- Dernek etkinlikleri için gerek duyulan taşınır, taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9- Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içi ve dışında vakıf, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinleri alarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

10- Uluslararası etkinlikte bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11- Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde ve yürürlükteki yasaların öngördüğü koşul ve şekillerde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak çalışmalar yapmak,

12- Derneğin amaçlarıyla ilgili ve yasaların uygun gördüğü alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

13- Amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yasal her türlü çalışmayı yapmak ya da yaptırmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, toplumsal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

II. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Koşulları

Madde 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaçlarıyla temel ilke ve değerlerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik Türleri

Madde 7- Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Kurucu Üye: Derneğin resmi kuruluşunda düşünsel ve fiziki katkılarıyla derneğe davet edilecek kişilerin belirlenip davet edilmesi çalışmalarında yer alan kişileri ifade eder.

2. Asli Üye: Derneğin kuruluş aşaması sonrasında müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişileri ifade eder.

3. Onur Üyesi: Bir onur göstergesi olarak derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda önemli çalışmalar yapan ya da derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli ölçüde destek verip Yönetim Kurulu’nca belirlenen kişileri ifade eder. Onur üyeleri genel kurul toplantılarına katılarak konuşma yapmak üzere söz alabilirler ancak oy hakları yoktur.

Üyelik İşlemleri

Madde 8 – Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulu’na yazılı olarak iletilen “Üyelik Başvuru Formu”, dernek yönetim kurulunca en çok (30) otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyeliğin reddi kararına karşı yönetim kuruluna itiraz dilekçesi verilebilir. Yönetim kurulunun red kararı ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Genel kurul kararı kesindir.

Derneğin şube sayısı ikiden fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok (30) otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 9- Dernek üyeliği aşağıdaki nedenlerle sona erer:

1. Üyelikten Ayrılma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmeyip icra yolu ile tahsil edilir.

2. Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a) Dernek tüzüğünde yazılı amaç, hedef, temel ilke ve değerlere aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak ve derneğin amaçlarıyla hizmet konularına ilgisiz kalmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç (3) ay içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayıp faaliyetleri zorlaştırmak ya da engellemek, derneğin saygınlığını zedeleyen sözler söyleyip yazılı bildirim ve paylaşımlarda veya diğer davranışlarda bulunmak,

e) Yasal olarak üye olma koşullarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin belirlenmesi durumunda, ilgili üyeden sözlü ve/veya yazılı bilgi alınmak suretiyle konu yönetim kurulu tarafından görüşülerek gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmış olanlar, iki hizmet dönemi itibariyle tekrar üyeliğe alınamazlar.

Üyelerle ilgili tüm disiplin işlemleri, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp genel kurul tarafından onaylanan bir yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

III. BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Derneğin Organları

Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu,

Genel Kurul

Madde 11- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı ikiye kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı ikiden fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Her iki (2) yılda bir Ocak ayı içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan olarak,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Genel Kurul Çağrısı

Madde 12 - Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün (15) önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya yerel yayın araçları kullanılarak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 13- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla belirlenir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve genel kurula katılma hakkı bulunan üyeleri gösterir listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 14- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oy, diğer konulardaki kararlar ise açık oy yöntemiyle yapılır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:   

1. Yönetim ve denetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşerek onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma planı ve programı ile bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

5. Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı nedenlerle görevden almak,

6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretle her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların ve dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yollukların miktarlarını belirlemek,

10. Derneğin federasyonlara katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,

11. Dernek şubelerinin açılmasına karar verip bu şubelerle ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için karar vermek,

13. Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,

14. Derneğin fesih edilmesi ile ilgili kararı almak,

15. Yönetim kurulunun önerilerini inceleyip karara bağlamak,

16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek ve yetkileri kullanmak,

17. Mevcut geçerli mevzuata göre genel kurulca yapılması istenen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

Oluşumu

Madde 16- Yönetim kurulu iki (2) yıllık süre için yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, ikinci başkan, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.  

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerle boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy sayısı sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de bitirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için olağanüstü genel kurul çağrısı yapılır.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 17 – Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

1- Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

2- Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının çağrısı ve belirlediği gündem doğrultusunda toplanır.

3- Yönetim kurulu başkanı üst üste en fazla iki (2) dönem başkanlık yapabilir.

Görev ve Yetkileri

Madde 18 - Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait çalışma planı ve programı ile bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

3- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma kararlarını almak,

4- Derneğin her çalışma döneminde alınacak giriş ve yıllık üye aidatlarının miktarını belirlemek.

5- Genel kurul toplantılarının tarih, saat, yer ve gündemini belirleyip üyelere duyurmak,

6- Genel kurula katılma hakkı olan üyeleri belirleyip genel kurula katılacak üyeler listesini kesinleştirmek,

7- Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

8- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesisler inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

9- Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde şube açmaya ilişkin işlemleri yürütmek,

10-  Dernek çalışmalarına yardımcı olacak çalışma gruplarının kurulmasına ve kaldırılmasına karar vererek çalışmalarını izleyip kolaylaştırmak,

11-  Dernek çalışmalarının daha başarılı olması için araştırma, analiz, proje ve öneriler hazırlayarak genel kurula önerilerde bulunmak,

12-  Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları görevlendirerek çalışmalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

13-  Dernek şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

14-  Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

15-  Genel kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirerek uygulamak,

16-  Genel kurulun yetki vermesi halinde derneğin federasyonlara katılmasına ve ayrılmasına karar vermek,

17-  Derneğin faaliyet alanıyla ilgili platformlara katılmasına ve ayrılmasına karar vermek,

18-  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyip genel kurula sunmak,

19-  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

20-  Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi içinde olan her çeşit kararı almak ve uygulamak,

21-  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulu

Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 19- Denetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerle boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Görev ve Yetkileri

Madde 20 - Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde belirlenen ilke ve yöntemlere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

IV. YÜRÜTME

Çalışma Grupları

Madde 21- Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda yönetime yardımcı olmak üzere, dernek yönetim kurulu tarafından geçici ya da sürekli olarak en az üç (3) dernek üyesi ile bir yönetim kurulu üyesinden oluşan çalışma grupları kurulabilir.

Çalışma grupları, araştırma, inceleme, planlama, uygulama ve benzeri çalışmalar yaparak dernek yönetimine yardımcı olurlar. Çalışma grupları o grupta yer alan yönetim kurulu üyesi tarafından izlenip yönetim kuruluna bilgi verilir.

Çalışma gruplarının konu ve kuruluş koşullarıyla görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma şekilleri yönetim kurulu tarafından hazırlanıp genel kurul tarafından onaylanan bir yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 22- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç (3) kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 23- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 24- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, Yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek, denetim kurulu ise beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 25- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, iki (2) yılda bir, Kasım ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 26- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

V. MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 27- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Giriş aidatı: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen aidat olup yönetim kurulunca belirlenir.

2- Yıllık üye aidatı: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu aidat yönetim kurulunca belirlenir.

3- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

4- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

5- Dernek tarafından düzenlenen toplantı, yemek, gezi, eğitim, proje çalışması, eğlence, kampanya, temsil, konser, spor etkinlik ve yarışmaları, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

6- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

7- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

8- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

9- Diğer gelirler.       

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 28- Defter Tutma Esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 29- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve boyutta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve boyutta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 30- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 31- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 32- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 33- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

VI. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

Ana Tüzük Değişikliği

Madde 34- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli

Madde 35- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yaya Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 36- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı     Görev Unvanı

01. Ali Rıza Avcan

02. Arzu Filiz Çıdamlı

03. Doğan Alper

04. Elif Birol

05. Erhan Öncü

06. Erol Akcan

07. Ertuğrul Barka

08. Eyüp Fatih Şimşek

09. Güldane Zekiye Şenol

10. Haluk Gerçek

11. Mahir Işık

12. Mahmut Eşitmez

13. Mehmet Erdem Erol Hülagü

14. Nehir Yüksel

15. Özlem Şenyol Kocaer

16. Tanzer Kantık

17. Utku Cihan

Bu tüzük 36 (Otuz altı)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.