Temel İlke, Değer ve Etik Kurallar

  •   
  •  A 
  •   

Temel İlke, Değer ve Etik Kurallarımız

Yaya Derneği’nin değerleri ile temel ilke ve etik kuralları şu şekilde belirlenmiştir.

Temel Değerlerimiz

Dernek, her türlü hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, rekabetçi, cezalandırıcı ve baskıcı oluşumlara karşıdır. Hiçbir milliyet, etnik küme, cinsiyet, cinsel eğilim, dil, dini inanış arasında bir ayırım yapmaz, birini diğerinden üstün tutmaz.

Temel İlkelerimiz

1. Adil ve dürüst olmak; derneğin iç ve dış paydaşlarına adaletli davranıp doğruluktan ayrılmamak, önyargısız olmak ve ötekileştirmemek,

2. Sorumluluk; dernek çalışmalarında görev alıp bu görevi kararlılık ve heyecanla yerine getirmek,

3. Bilgiye erişim ve saydamlık; dernekle ilgili her türlü bilgi ve belgenin üyelere açık olması ve üyelerin bunlara kolaylıkla ulaşabilmesi,

4. Yapılabilirlik; her hangi bir eylemin eldeki olanaklar, taraflar, zaman ve ortam koşulları açısından gerçekleştirilme olanağının bulunması,

5. Hesap verebilirlik; görev üstlenip yetki edinen her dernek yönetici ve üyesinin üstlendiği görevle ilgili doğru ve tatmin edici cevap verme sorumluluğu,

6. Tutarlılık; düşünce, önerme ve davranışların birbiriyle anlamlı bir bütünlük içinde olması,

7. Aktif katılım; dernek yönetici ve üyelerinin tüm dernek etkinliklerinin değişik aşamalarında etkili bir şekilde yer alması,

8. Sonuç odaklı etkin çalışma; Dernek üyeleri, çalışma grupları ve yöneticileri tarafından yürütülen her etkinliğin, başlangıçta belirlenen hedef ve performans göstergeleri çerçevesinde olumlu bir sonuca ulaşması,

9. Etkililik; Yapılan her düzeydeki iş, işlem ve eylemin başlangıçta belirlenen hedefe ulaşarak kalıcı sonuçlara neden olması,

10. Sürdürülebilirlik; yapılabilir herhangi bir eylemin gerçekleştiği zaman sonrasındaki var olma yeterliliği,

11. Kurumsallaşma; Dernek çalışmalarının geliştirilen temel değer, ilke ve yöntemler çerçevesinde kişi ve gruplara bağlı kalınmaksızın kalıcı ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması,

12. Gönüllülük, işbirliği, paylaşma ve dayanışma; Derneğin iç ve dış paydaşları arasındaki ilişki, iletişim ve beraberliğin rekabetten uzak bir gönüllülük çerçevesinde işbirliği, paylaşma ve dayanışma içinde yürütülmesi,

13. Takım çalışması; Dernekle ilgili tüm çalışmaların uzmanların, yönetici ve üyelerin katılımı ile oluşturulan ekipler eliyle gerçekleştirilmesi.

Etik Kurallarımız

1. Karşılıklı güven ve saygı,

2. Dürüstlük, doğruluk ve açıklık,

3. Hukuka saygı,

4. Gizliliğe saygı ve kişisel bilgileri koruma,

5. Varlıklarımızın akılcı şekilde kullanılması,

6. Üye ve yönetici düzleminde etkin zaman yönetimi,

7. Çıkar çatışmalarından kaçınma,

8. Çevremizle ve medyayla dürüst ilişki ve iletişim,

9. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük,

10. Doğaya duyarlılık.