Çalışma Grupları Yönetmeliği

  •   
  •  A 
  •   

YAYA DERNEĞİ  ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yaya Derneği’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda, yönetime yardımcı olmak üzere Yaya Derneği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulup derneğin faaliyet alanına giren konularda araştırma, inceleme, planlama, uygulama ve benzeri çalışmalar yürütecek sürekli ve süreli çalışma gruplarının oluşum, görev ve yetkileriyle çalışma yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönetmelik, Yaya Derneği çalışma gruplarının oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma yöntem ve ilkelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; Yaya Derneği Tüzüğü’nün 21nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönetmeliğin uygulamasında;

(2) Çalışma Grubu: Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda yönetime yardımcı olmak üzere, Yaya Derneği Yönetim Kurulu tarafından süreli ya da süresiz olarak en az Üç (3) dernek üyesi ve ya dernek üyesi olmayan gönüllü ya da uzman ile birlikte Bir (1) yönetim kurulu üyesinden oluşan grupları,

(3) Sürekli Çalışma Grubu: Derneğin örgütlenme, iletişim, üye ilişkileri ve eğitim gibi temel yönetim işlevlerini yerine getirmek amacıyla bir süre koşulu getirilmeksizin oluşturulan grupları,

(4) Süreli Çalışma Grubu: Derneğin faaliyet alanındaki işlerden gereksinme duyulanları yerine getirmek amacıyla ve belirli bir süre için oluşturulan grupları,

(5) Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı: Çalışma grubunun toplantılarıyla diğer etkinliklerinin etkin, verimli ve kolay gerçekleşmesi amacıyla çalışma grubu tarafından seçilen çalışma grubu üyesini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Gruplarının Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Çalışma Gruplarının Oluşumu

Madde 5 – (1) Yaya Derneği çalışma grupları, derneğin faaliyet konuları ve gereksinimleri çerçevesinde, Yaya Derneği üyelerinin ve dernek üyesi olmayan gönüllü ve uzmanların katılımıyla, Yaya Derneği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Yaya Derneği Yönetim Kurulu, derneğin örgütlenme, üye ilişkileri, iletişim, araştırma gibi temel işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla sürekli ya da belirli bir sürede yerine getirilecek işler için süreli çalışma grupları kurabilir.

(3) Süreli çalışma gruplarının oluşturulmasında temel alınacak ölçüt, Yaya Derneği’nin faaliyet alanına giren işlerle derneğin gereksindiği diğer işlerdir.

(4) Yaya Derneği üyeleri, en fazla iki (2) sürekli ya da süreli çalışma grubunda faaliyet gösterebilir.

(5) Örgütlenme ve Üye İlişkileri, İletişim ve Medya İlişkileri, Hukuk ve Disiplin İşleri çalışma gruplarıyla Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Çalışma Grubu üyelerinin dernek üyelerinden oluşması esastır.

(6) Yeni bir süreli çalışma grubunun oluşturulabilmesi için en az üç (3) dernek üyesinin, önerilen çalışma grubunda çalışacağını Yaya Derneği Yönetim Kurulu’na bildirmesi gerekir.

(7) Yaya Derneği Yönetim Kurulu’na verilen önerilerde, oluşturulması istenen süreli çalışma grubunun konusuyla amaç ve hedeflerini, çalışma ilke ve yöntemlerini, grup üyesi olacak dernek üyeleriyle üye olmayan gönüllü ve uzmanları, taraf ve destekçileri, çalışma konusu işle ilgili zaman tablosuyla eylem planını, mali kaynaklarla olası harcama bütçesini gösteren gerekçe raporunun sunulması gerekir.

(8) Yaya Derneği süresiz çalışma grupları;

1. Örgütlenme ve Üye İlişkileri Çalışma Grubu,

2. İletişim ve Medya İlişkileri Çalışma Grubu,

3. Eğitim ve Araştırma Çalışma Grubu,

4. Hukuk ve Disiplin İşleri Çalışma Grubu

5. Proje ve Kaynak Geliştirme Çalışma Grubu,

6. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Çalışma Grubu’dur.

(9) Yaya Derneği Yönetim Kurulu, bu çalışma gruplarından gerekli gördüklerini kaldırabilir ya da bunlara yenilerini ekleyebilir.

(10) Yaya Derneği faaliyet alanına giren konularla ilgili araştırma, inceleme, planlama, uygulama ve benzeri çalışmaları belirli bir süre içinde yürütecek süreli çalışma gruplarının faaliyet süresi bir (1) aydan az, bir (1) yıldan fazla olamaz. Bu sürenin arttırılması kararı, Yaya Derneği Yönetim Kurulu tarafından verilir.

(11) Her bir çalışma grubunun çalışma konusu, amaç ve hedefi, çalışma ilke ve yöntemleri, çalışma süresi, bütçesi ve benzeri konular, çalışma grubunu kurmak isteyen üyelerin görüş ve önerileri dikkate alınarak Yaya Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(12) Yaya Derneği Yönetim Kurulu, süresiz ve süreli çalışma gruplarının daha hızlı, etkin, kolay ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm önlemleri alır; çalışma grubunun üstlendiği işi süresi içinde yapıp başarılı olması için yardımcı olur. Yaya Derneği Yönetim Kurulu bu amaçla bir yönetim kurulu üyesini, çalışma grubunu izleyip kurula bilgi vermesi amacıyla görevlendirir.

Çalışma Gruplarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6 – (1) Her bir çalışma grubunun görev, yetki ve sorumluluğu, Yaya Derneği’nin faaliyet alanına giren konularla sınırlı olmak üzere Yaya Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Çalışma grupları kendilerine verilen görev, yetki ve sorumluluk dışına çıkamazlar. Aksi durumda Yaya Derneği Yönetim Kurulu o çalışma grubu ile ilgili kararını gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapar.

(3) Çalışma grupları üstlendikleri görevler açısından Yaya Derneği Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olup, kendi başlarına yetki kullanmaları mümkün değildir.

Çalışma Gruplarının Temel İlke, Değer ve Etik Kuralları

Madde 7 – (1) Yaya Derneği çalışma grupları ve grup üyeleri, Yaya Derneği Tüzüğü’nün 3ncü maddesinde yazılı temel ilke, değer ve etik kurallara uymak zorundadırlar.

(2) Bu ilke, değer ve etik kurallara uymayan çalışma grupları ve üyeleri hakkında Yaya Derneği Tüzüğü ile Yaya Derneği Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Grubu Üyeliği, Çalışma Yöntem ve Biçimleri

Çalışma Grubu Üyeliği

Madde 8 – (1) Yaya Derneği çalışma gruplarında Yaya Derneği üyeleri ile derneğe üye olmayan gönüllü ve uzmanlar çalışabilir. Dernek üyesi olmayanların çalışmasının bir gereksinim olarak ortaya çıkması durumunda buna Yaya Derneği Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Çalışma Grubu Çalışma Yöntem ve Biçimleri

Madde 9 – (1) Her bir çalışma grubunun çalışma yöntem ve biçimi, Yaya Derneği Tüzüğü’nün 3 ve 4ncü maddelerinde yazılı hükümler dikkate alınarak çalışma grubu tarafından önerilip Yaya Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Çalışma gruplarının faaliyetlerinde;

a) Çalışmaya esas olan işin amaç ve hedefler doğrultusunda planlanıp programlanması,

b) Üstlenilen işin gelişimini gösteren aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyodlarda raporlanıp değerlendirilmesi yapılır.

(3) Her çalışma grubu, kendi çalışmalarının etkin, verimli ve başarılı olması için kendi üyeleri arasından;

a) Toplantıları ve diğer etkinliklerini yönlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bir Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı’nı belirler. Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı, gerektiğinde çalışma grubunu temsil etmeye ve çalışma grubu adına yönetime bilgi vermeye yetkilidir.

b) Kendi çalışma alanı ile ilgili her türlü bilgi, belge ve malzemeyi düzenleyip korumak amacıyla bir Çalışma Grubu Sekreteri’ni seçerek görevlendirir.

(4) Değişik çalışma grupları arasındaki ilişki ve iletişim, Çalışma Grubu Kolaylaştırıcıları aracılığıyla Yaya Derneği Yönetim Kurulu’nca düzenlenir.

(5) Her çalışma grubu kendi arasındaki ilişki ve iletişim için değişik yöntemler kullanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma Grubu Faaliyetlerine Son Verilmesi

Madde 10 – (1) Süreli çalışma grupları, öngörülen faaliyet süresi içinde hedeflenen işin gerçekleşmesi durumunda faaliyetine son verir.

Yayın Hakkı

Madde 11 – (1) Çalışma grupları tarafından üretilen her türlü bilgi, belge ve malzemenin yayın hakkı Yaya Derneği’ne aittir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik, Yaya Derneği Genel Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaya Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yaya Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği, 29 Eylül 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.